Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U METALOWIEC Paweł Obrzyński z siedzibą
w Jeleniej Górze ul. Wolności 150, kod pocztowy 58-500, e-mail: biuro@e-metalowiec.com.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
i wyłącznie w celu realizacji procesu oferowania, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz obsługi procesu reklamacji szkody i ewentualnej windykacji należności wynikających z transakcji.

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest prawidłowa realizacja procesu sprzedaży i ewentualnej reklamacji sprzedawanego towaru oraz dochodzenie należności, jeżeli nie były one uregulowane przed dostawą towaru.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze sprzedaży towaru i upływu okresu gwarancji i rękojmi za sprzedany towar, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami umów gwarancyjnych.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez FHU METALOWIEC Paweł Obrzyński z siedzibą w Jeleniej Górze, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania umowy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, którzy realizować będą dostawę towaru przy jego sprzedaży na odległość. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również producenci towarów lub pośrednicy realizujący na ich rzecz hurtową sprzedaż asortymentu oferowanego do sprzedaży przez nasz sklep, w ramach procedury reklamacji uszkodzonego lub wadliwego towaru. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych, które reprezentować będą naszą firmę w przypadku zaistnienia sporów na tle realizacji procesu sprzedaży lub reklamacji produktów.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.